بیانیە در محکومیت خشونت خانگی و قتل ھای ناموسی

30/6/2013
ڤه‌ژین

بیانیە در محکومیت خشونت خانگی و قتل ھای ناموسی

خشونت بە عنوان پدیدەای تاریخی و اجتماعی ھموارە برخلاف ارزشھای انسانی و اخلاقی بودە است . خشونت خانگی نیز بە عنوان یکی از مسائل اجتماعی ھموارە در جامعە قربانیانی داشتە است؛ این نوع خشونت از طرف اعضای خانوادە علیە عضو دیگر آن بە کار رفتە است. در جامعە ی کردستان بە ویژە مریوان زنان بە عنوان قربانیان اصلی خشونت خانوادگی و خشن‌ترین شیوەی آن کە تحت عنوان قتلھای ناموسی است شناختە شدەاند.

در چندماە اخیر در شھر مریوان و روستاھای آن، این مسئلە حادتر شدە است و شاھد وقوع قتلھای ناموسی بە طرزفجیعی علیە زنان بودەایم کە آخرین مورد آن قتل خانم سویبە قادری در روستای گولان در تاریخ ٢/٤/٩٢ بود. بدیھی است کە وقوع این خشونت ھا ارزش ھای انسانی و امنیت روانی و اجتماعی جامعە را تھدید می‌کند.

بە دلیل خصوصی بودن حریم خانوادە عموم مردم از دیگر اشکال گوناگون خشونت در خانوادەھا آگاە نمی شوند اما قتلھای ناموسی معمولا از چشم افکار عمومی بە دور نمی ماند. چنین خشونت‌ھایی بە عنوان یک الگوی زشت و یک آسیب در جامعە نگریستە می‌شوند. در این راستا یک نوع الگوی فرھنگی در جامعە کە از چنین خشونت‌ھایی حمایت ضمنی می‌کند قابل نقد است. البتە بە نظر می‌رسد اجرای صریح تر قانون و برخود قاطعانەتر نظام قضایی با متخلفان می تواند وقوع چنین جرائمی را کاھش دھد.

ما بە عنوان انجمن ھای فرھنگی و اجتماعی مریوان ضمن اعلام انزجار از چنین وقایعی کە اصول و ارزشھای انسانی را نادیدە می‌گیرد و امنیت روانی و اجتماعی را تھدید می‌کند، این اعمال خشونت را محکوم می‌کنیم . در این راستا انتظار می‌رود کە دیگر انجمن‌ھا و شخصیت‌ھای فرھنگی چنین وقایعی را نادیدە نگرفتە و آن را محکوم نمایند و بر وجود ارزشھای انسانی و حقوقی قربانیان تاکید نمایند.

ھمچنین انتظار می‌رود کە نظام قضایی در برخورد قانونی با اعمال کنندگان خشونت‌ھای خانوادگی بە شیوە ای عمل نماید کە در آیندە شاھد چنین معضلاتی نباشیم.

انجمن فرھنگی – ادبی مریوان

کانون علمی – فرھنگی رونان

کانون فرھنگی – ھنری ڤه‌ژین

دانانی بۆچوون

ناو:
ئیمەیل:
*
ماڵپەڕ:
بۆچوون:
*
بۆچوونەکەت لە دوای پەسەندکردن بڵاو دەبێتەوە.