بیانیە انجمن ھای مدنی و کانون ھای فرھنگی شھرستان مریوان در ارتباط با مرگ مشکوک دانشجوی دانشگاە علوم پزشکی ھمدان»

17/10/2013
ڤه‌ژین

«بیانیە انجمن ھای مدنی و کانون ھای فرھنگی شھرستان مریوان در ارتباط با حادثەی مرگ مشکوک دانشجوی دانشگاە علوم پزشکی ھمدان»

مردم شریف مریوان!

ھمانگونه‌ کە مستحضرید، در چند روز گذشتە خبر مرگ مشکوک دانشجوی پرستاری دانشگاە علوم پزشکی ھمدان «سحر چوینی»، جامعەی فرھنگی و مدنی شھرستان مریوان و بە شکلی منطقە را در فضایی از تأثر و تأ‌لم فرو برد و موجب خلق شرایطی از يأس و تنفر و بدگمانی از وضعیت اجتماعی و آموزشی حاکم بر دانشگاھھای کشور گردید. ما بە عنوان انجمن ھای مردم نھاد شھرستان مریوان، ضمن ابراز ھمدردی عمیق با خانوادەی داغدار این عزیز از دست رفتە و تسلیت بە جامعەی دانشجویی و فرھنگی کشور، نظر مردم و مسئولان قضائی و کشوری را نسبت بە موارد ذیل جلب مینماییم:

١- با عنایت بە فرمایشات اخیر ریاست محترم قوەی قضاییه‌ مبنی بر بی طرفی کامل قضات کشور در بررسی پروندەھا و صدور رای و با توجە بە حساسیتهای بە وجود آمدە در سطح شھرستان و منطقە، جھت تنویر افکار عمومی و اثبات عدالت محوری قوەی قضائیە، دستورعاجل در شفاف سازی روند قضائی پروندە ‌ صادر فرمایند.

٢- با توجە بە جوسازیهای رسانه‌ای کە احتمالاً بە قصد تأثير بر روند پروندە صورت می گیرد، از تمامی رسانەھای منطقەای و کشوری انتظار داریم بدون فضاسازی رسانەای و بدور از ھر شائبە جناحی، از ھرگونە اظھارنظر غیرکارشناسی و خارج از چارچوب قضائی، جداً خودداری نمودە و تا روشن شدن زوایای پنھان پروندە، از جوسازی ھای بی مورد پرھیز کنند.

٣- از نمایندە محترم شھرستان مریوان در مجلس شورای اسلامی و نیز مجمع نمایندگان کرد انتظار عاجل داریم، در تسریع روند بازپرسی و قضائی، پیگیری ھای لازم را بە عمل آورند.

٤- انتظار می رود جامعەی دانشجویی و نھادھای مدنی پیگیر این مسئلە، ضمن پرھیز از ھرگونە پیشداوری و شایعە پراکنی، پیگیر روند حقوقی پروندە باشند.

٥- بدون شک بی تفاوتی و عدم شفافیت در روند قضائی چنین حوادث ناگواری، موجب سلب اعتماد و افکار عمومی نسبت بە محیط آموزشی دانشگاھھا و بە طبع آن وارد شدن خدشە بە امنیت روانی خانوادە ھا و جامعە خواھد شد. اعتقاد ما براین است کە شفاف سازی روند قضایی آرامش را بە محیط ملتھب جامعە بازگرداندە و بە کاھش پیامدھای اجتماعی این حادثەی ناگوار می انجامد.

١. کانون فرھنگی- ھنری ڤەژین

٢. انجمن فرھنگی- ادبی مریوان

٣. کانون علمی- فرھنگی رۆنان

٤. انجمن سبز چیا

٥. کانون سلامت ژین

دانانی بۆچوون

ناو:
ئیمەیل:
*
ماڵپەڕ:
بۆچوون:
*
بۆچوونەکەت لە دوای پەسەندکردن بڵاو دەبێتەوە.