بیانیه‌ی انجمن های مدنی مریوان

3/3/2014
ڤه‌ژین

ھمشھریان، ادارات، فعالان عرصه‌ی فرھنگ و ھنر، محیط زیست و سلامت

مشارکت فعالان مردم در عرصه‌ھای اجتماعی فرھنگی و ھنری و در چھارچوب نھادھا و انجمن ھای ادبی، از شاخخه‌ھای عمدەی دوران مدرن و زمینەسازی توسعە ھمە جانبە محسوب می شود. نھادھای مدنی بر بستر نیازھای مدرن شکل گرفتە و با کارکردھا و عملکردھای متفاوت و چندگانەی خود روند توسعەی پایدار را تسھیل می بخشد.

نھادھای مدنی با کشف و بکارگیری پتانسیل ھای خفتە و نھادینە کردن فرھنگ مشارکت از ایستادگی در برابر دگرگونی، نوسازی و نوآوری می کاھند و بر سازگاری، ھمکاری و تعاون می افزایند.

بنابە اھداف و ضرورتھای متعدد، انجمنھا و نھادھای مدنی در حوزەھای مختلف در شھر مریوان شکل گرفتە است. نمایندگان انجمن ھا و نھادھای مدنی مریوان در پی توافقات اولیە بر آن شدند، جھت ھماھنگی کاری بین انجمنھا و بە منظور پیشبرد سریع و ھمکاری متقابل بین آنھا، تشکیلاتی تحت عنوان " اتحادیەی تشکل ھای مدنی مریوان" را شکل دھند. اتحادیە برآن است ضمن ایجاد ھماھنگی در فعالیتھا و ارائەی مشاورە جھت ارتقای کیفیت آنھا با افزایش تعامل با نھادھا و سازمانھای دولتی، زمینەی لازم را برای ھمکاری چند جانبە فراھم کند.

ھمچنین، اتحادیە بە عنوان تشکلی صنفی و فراگیر، دفاع از حقوق اعچای فعال انجمن ھا را وظیفەی ذاتی خود میداند . اتحادیە برآن است با تجمیع اھداف ھمەی انجمن ھا و نھادھای مدنی فعال در مریوان، فعالیت خود را بر توسعە و پیشبرد فرھنگ، ھنر و ادبیات سازماندھی و متمرکز کند. حفظ محیطزیست و بررسی جامعەشناختی آسیب ھای اجتماعی از دیگر اھداف کلان اتحادیە است. اتحادیە تلاش خواھد کرد با بھرەگیری از تمامی ظرفیتھای موجود در انجمنھا، زمینەی تحقق و دستیابی بە اھداف ذکر شدە را فراھم کند.

اتحادیە در صدد است با حرکت در چھارچوب قوانین مقرر و اساسنامەی انجمنھا، ضمن تاکید بر پشتیبانی از انجمنھا و حفظ استقلال درون نھادی آنھا، زمینەی مشارکت آگاھانە و خلاق مردم را در حوزەھای مختلف با تائید بر خرد جمعی فراھم کند.

اتحادیە تشکل ھای مدنی مریوان

یازدھم اسفندماە ١٣٩٢

١_ انجمن فرھنگی-ادبی مریوان

٢_ کانون علمی-فرھنگی مریوان

٣_ انجمن فرھنگی-ادبی نێ

٤_ انجمن ھنرھای تجسمی مریوان

٥_ انجمن نمایش مریوان

٦_ انجمن موسیقی مریوان

٧_ کانون فرھنگی-ھنری ڤه‌ژین

٨_ انجمن سبز چیا

٩_ انجمن خوشنویسان مریوان

١٠_ کانون فیلم و عکس آسو

١١_ انجمن پیشگیری از اعتیاد ژیانەوە

١٢_ کانون سلامت ژین

دانانی بۆچوون

ناو:
ئیمەیل:
*
ماڵپەڕ:
بۆچوون:
*
بۆچوونەکەت لە دوای پەسەندکردن بڵاو دەبێتەوە.