وتارەکانی حوزەیرانی 2013

  • بیانیە در محکومیت خشونت خانگی و قتل ھای ناموسی

    30/6/2013
    ڤه‌ژین

    بیانیە در محکومیت خشونت خانگی و قتل ھای ناموسیخشونت بە عنوان پدیدەای تاریخی و اجتماعی ھموارە برخلاف ارزشھای انسانی و اخلاقی بودە است . خشونت خانگی نیز بە عنوان یکی از مسائل اجتماعی ھموارە در جامعە قرب...