وتارەکانی ئازاری 2014

  • بیانیه‌ی انجمن های مدنی مریوان

    3/3/2014
    ڤه‌ژین

    ھمشھریان، ادارات، فعالان عرصه‌ی فرھنگ و ھنر، محیط زیست و سلامت مشارکت فعالان مردم در عرصه‌ھای اجتماعی فرھنگی و ھنری و در چھارچوب نھادھا و انجمن ھای ادبی، از شاخخه‌ھای عمدەی دوران مدرن و زمینەسازی توس...